Projekt

Studier och projekt som är en del av ACCES:

 

Randomiserad implementering och utvärdering av ny policy för HPV-screening

Under de första två åren av ACCES-projektet har vi bidragit till att stärka kunskapsläget för HPV-baserad screening, främst genom vårt internationella samarbete som lett till två viktiga vetenskapliga publikationer inom området, (Lancet, 2013, BMJ, 2014).

För att införa HPV-baserad screening på bästa möjliga sätt, föreslog vi att den skulle införas på ett randomiserat sätt i Stockholms län. Genom samarbete med Regionalt Cancercentrum Stockholm, kan vi nu utvärdera effektiviteten av primär HPV-screening i klinisk praxis. I januari 2012 ändrades screeningpolicyn för 50% av alla kvinnor bosatta i Storstockholm i åldrarna 56-60 år. För de kvinnor som slumpmässigt valdes till den nya policyn, användes primär HPV-screening med cytologisk prioritering. För de andra 50% kvinnor som var slumpmässigt utvalda att bli inbjudna enligt den gamla policyn, använde vi oss av primär cytologisk screening med HPV-prioritering efter diagnos av lätta cellförändringar.

HPV-positiva/cytologiskt negativa kvinnor inom åldern för screening hänvisas i nuläget till nästa omgång av organiserad screening, medan HPV-positiva/cytologiskt negativa 60-åriga kvinnor (som annars skulle ha lämnat programmet) kommer att inbjudas till fortsatt screening. I första hand utvärderas känslighet att upptäcka allvarliga cellförändringar (CIN2+) och kostnadseffektivitet för den nya policyn jämfört med den gamla.

 

 

Modeller för prediktion av livmoderhalscancer

Vi utvecklar ett ramverk för mikrosimuleringsprogram för att utvärdera olika kombinationer av screening- och vaccinationsåtgärder, både när det handlar om att rädda liv och en minskad ekonomisk kostnad för samhället. Vi har identifierat en stokastisk modell för livmoderhalscancer som är väldokumenterad och har använts framgångsrikt vid utvärdering av olika typer av förebyggande åtgärder mot livmoderhalscancer i USA och Norge. Modellen kommer att utnyttja den stora mängden data från den nationella databasen och biobanken för analys av livmoderhalscancer. Vi har nu utvidgat modellen och haft ett nära samarbete med specialister från Swedish eScience Research Center (SeRC) för att identifiera ett passande ramverk för implementeringen av modellen.

 

NORDSCREEN

NORDSCREEN är en webbapplikation som presenterar resultatindikatorer från de nordiska populationsbaserade programmen för cancerscreening . NORDSCREEN ger tillgång till standardiserade sammanfattande data med grafik och tabuleringsfunktioner. De deltagande registren har äganderätten till det material som tillgängliggörs.

 

NIASC

Målet med The Nordic Information for Action eScience Centre är att utveckla databaserade verktyg, som ger en översikt över biobanker i Norden, och som möjliggör för ett effektivare användande av data från nationella hälsoregister och biobanker inom hälso- och sjukvården. De nya verktygen ska användas praktiskt i ett pilotprojekt för bättre och mer kostnadseffektiva cancerscreeningsprogram.

 

BRIGHT

Biobank- and Register-based evaluation/Implementation of Gynecological Screening Health Technologies – BRIGHT – is a joint project of the Department of Laboratory Medicine (LABMED) and the Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) at Karolinska Institutet, the Karolinska University Laboratory (KUL) and the Regional Cancer Center of Stockholm-Gotland (RCC). BRIGHT aims to establish whether any new biomarker, or combinations of such, are superior to the currently used best practice in cervical screening which is human papillomavirus (HPV)-testing with secondary screening of HPV-positive women using cytology triage.

 

Utvärdering av förebyggande åtgärder mot livmoderhalscancer: Befolkningsbaserad fall-kontrollaudit

 

Studier av HPV-vaccinationens effektivitet, säkerhet och omfattning

 

 

 

text