Om ACCES

Livmoderhalscancer är en unik sjukdom eftersom det finns goda förutsättningar att förebygga den. Trots detta är det den näst vanligaste cancerformen i världen, och i Sverige drabbas fortfarande drygt 400 kvinnor varje år trots ett framgångsrikt screeningprogram sedan mer är 40 år. 

Införandet av gynekologisk cellprovskontroll har väsentligt minskat förekomsten av livmoderhalscancer (cervixcancer) i Sverige, men denna minskning har nu avstannat och utbredningen av humant papillomavirus (HPV) som orsakar livmoderhalscancer, ökar i befolkningen. Nya förebyggande åtgärder för att upptäcka viruset tidigt har dock utvecklats, tillsammans med vacciner mot de vanligaste virustyperna. Vaccination av unga kvinnor som inte smittats av HPV ger tillsammans med nya metoder for tidig upptäckt av HPV och behandling av förstadier till livmoderhalscancer förhoppningar om en minskning av livmoderhalscancer i framtiden. Mycket arbete återstår dock innan dessa åtgärder är fullt införda och livmoderhalscancer kan utrotas helt.

cancercell3

Eftersom Sverige har unika möjligheter för forskning, som befolkningsbaserade register och biobanker, vilket många andra länder saknar vill vi gå i spetsen för att förebygga livmoderhalscancer. ACCES stöds av Stiftelsen för Strategisk Forskning, och har som mål att bygga upp en nationell databas och biobank för analys av livmoderhalscancer genom att kombinera data och prover från:

i) Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention, som innehåller data från undersökningar under 40 år i Sverige;

ii) det svenska HPV-vaccinationsregistret;

iii) andra populationsbaserade hälsodataregister;

iv) databaser innehållande HPV-testning;

v) biobanker.

Vi kommer att delge våra resultat i form av vetenskapliga artiklar och vid internationella konferenser och arbetar aktivt i olika nationella expertgrupper med syfte att förebygga livmoderhalscancer.

 

Mål

Våra huvudsakliga mål är att:

  • Använda den nationella databasen och biobanken för en omfattande utvärdering av vilka styrkor och svagheter som finns med nuvarande åtgärder för att förebygga livmoderhalscancer i en s.k. fall-kontrollaudit. Effekten av de förbättrade åtgärderna kan beräknas genom matematiska simuleringar och införas på ett randomiserat sätt i hälso- och sjukvården.
  • Lansera ett program där de bästa förebyggande åtgärderna införs på ett randomiserat sätt som går att urvärdera vetenskapligt. Vi kommer att använda HPV-provtagning som primär undersökningsmetod och erbjuda konventionell cytologisk provtagning endast till HPV-positiva kvinnor. Detta gör det möjligt att undersöka effekten av olika screening-strategier i den kliniska verkligheten.
  • Genomföra en internationellt förstklassig utvärdering av effektiviteten i det svenska vaccinationsprogrammet mot HPV med både kortsiktiga och långsiktiga utfall, dvs klinisk effektivitet, kostnader och säkerhet.

Nationell databas och biobank för analys av livmoderhalscancer

Uppbyggnaden av en nationell databas och biobank för analys av livmoderhalscancer påbörjades vid projektetstarten genom att länka samman det befintliga Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention med det svenska befolkningsregistret vid Statistiska Centralbyrån. Genom den nya databasen har vi möjlighet att följa alla svenska kvinnor som deltagit i gynekologisk cellprovskontroll från 1969 fram till nutid. Genom att länka det svenska HPV-vaccinationsregistret och andra populationsbaserade hälsoregister till databasen kan vi följa varje kvinnas uppgift om HPV-vaccination och gynekologisk cellprovskontroll. Uppgifter om HPV-testning och annan biobanksinformation kommer att läggas till databasen framöver. Databasen är avidentifierad så att inga individer kan identifieras av forskarna eller andra.